Adatkezelési tájékoztató

1.    Tájékoztató személyes adatok feletti rendelkezésről


A jogszabály Önnek az általunk - azaz az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) által - kezelt személyes adatok fölött rendelkezési jogot biztosít, amelyet mi minden tekintetben szem előtt tartunk. Üzeneteinek, megkereséseinek a jogszabályi keretek között eleget teszünk, ebből a célból hangüzeneteit, írásos és szóbeli nyilatkozatait megőrizhetjük. Ön legalább az alábbi jogosultságokkal élhet (a szilvia.toth@jobbazis.com e-mail címen vagy a H-8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4. postai címen előterjesztett kérelem útján):

1.1    Tiltakozáshoz való jog


Az Ön adatait jogos érdekeinkre tekintettel felhasználhatjuk. Ez ellen Önnek jogában áll tiltakozni. Amennyiben Ön így tesz, mi tiltakozását 30 napon belül kivizsgáljuk (e határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára legméltányosabb módon igyekszünk eljárni.


1.2    Hozzájárulás visszavonásához való jog


Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön mindvégig jogosult marad arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy nem fogjuk tudni Önnek az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat nyújtani.


1.3    A kezelt adatok megismeréséhez való jog


Az adatkezelésünk teljes időtartama alatt Önnek jogában áll tőlünk tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről egy adott pillanatban, és kérheti adatainak módosítását, frissítését, törlését. Mi az Ön kérésének teljesítése érdekében Öntől további személyes adatokat kérhetünk. Kérésének teljesítését csak a jogszabály által megjelölt körben, indokolt esetben tagadhatjuk meg.


1.4    Törléshez való jog


Bizonyos esetekben, jogában áll személyes adatainak törlését kérni tőlünk. Amennyiben Ön ilyen kérelemmel fordul hozzánk, mi megkeresését 30 napon belül kivizsgáljuk (e határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára legméltányosabb módon igyekszünk eljárni. Amennyiben kérelmét elfogadjuk és adatait töröljük, nevét azok között rögzítjük, akikkel a jövőben bizonyosan nem lépünk kapcsolatba. Ön ez ellen is jogosult tiltakozni, ez esetben nevét ezen adatbázisból is töröljük.


1.5    Adathordozhatósághoz való jog


Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatokat átvigye tőlünk egy másik adatkezelőhöz. Kérésére az Ön adatait a másik adatkezelőhöz továbbítjuk, vagy Önnek a kezelt adatokról egy másolatot biztosítunk egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban.


1.6    Panasztételi jog


Ön jogosult panaszával az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


2.    Adatkezelési tájékoztató az A&A Trading Kft. szolgáltatásait igénybe vevő álláskeresők és pályázók részére


Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az A&A Trading Kft. munkaerő-közvetítői és egyéb szolgáltatásait igénybe vevők (álláskeresők/pályázók) személyes adatait. Az álláskeresői/pályázói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük. Az A&A Trading Kft. ezennel, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a személyes adatai kezeléséről:


2.1     Adatkezelő


Az Ön személyes adatai adatkezelőjeként az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36-30-580-4882
E-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com
Honlapja: www.jobbazis.com
Képviselője: Antmanné Tóth Szilvia ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
E-mail címe: zsolt.tamasi@belegal.hu
Telefonszáma: + 36 30 474 2214


2.2     A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja


Az Ön Társaságunknak közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeljük a következő adatait: nevét, életkorát, elérhetőségeit, az iskolai végzettségére, képzettségére vonatkozó adatokat, a korábbi munkájával, tevékenységével kapcsolatos adatokat, állampolgárságát, tartózkodásának jogalapját és lakcímét/értesítési címét, az Önre vonatkozó, minden további olyan adatot, amelyet Ön velünk – például a hozzánk eljuttatott önéletrajzában – megoszt. Kezeljük továbbá az Ön adatait, amennyiben Ön kompetencia-felmérésben, interjún vesz részt, a felmérés eredménye, interjúfeljegyzések, valamint tanácsadónk szakmai ajánlása körében. Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak külön az írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezelünk, ha egy, az Ön számára kiközvetített konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy a hozzánk eljuttatott önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot. Álláshirdetési felületen vagy szakmai hálózati webhelyen közzétett szakmai önéletrajzi információit felhasználjuk annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ilyen esetben az adatkezelésünk jogalapja a társaságunk jogos érdeke. A személyes adatok felhasználásának fő célja, hogy pályázóink számára a legmegfelelőbb, leginkább személyre szabott foglalkoztatási lehetőségeket kínálhassuk, valamint hogy fejvadászati szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink részére a legmegfelelőbb munkavállalókat felkutassuk.


2.3    A személyes adatok címzettjei


A társaságunk adatbázisában tárolt adatai csak ügyintéző munkatársaink számára hozzáférhetőek a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében. Az Ön személyes adatait a munkaerő-közvetítési vagy egyéb szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleinknek továbbítjuk. Az A&A Trading Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.


2.4    A személyes adatok tárolásának időtartama


A pályázók személyes adatait 1 (egy) évig őrizzük meg azt követően, hogy utoljára érdemi kapcsolatban álltunk Önnel. Ezen időtartam elteltével az Ön személyes adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy bármely várható jogvita miatt). A pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik a személyes adataik törlését az adatbázisunkból az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein.


2.5    Adatbiztonság


Számunkra fontos az Ön adatainak védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.


2.6    Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog


Ezennel tájékoztatjuk, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ahogy a 1. pontban is jeleztük, Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és kérheti az adatai törlését. Kérheti továbbá, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az A&A Trading Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat az A&A Trading Kft. egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Jogellenes adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthat az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.


3.    Adatkezelési tájékoztató az A&A Trading Kft. álláskeresői és pályázói által referencia személyként megjelölt személyek részére


Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az A&A Trading Kft. álláskeresői és pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyekre vonatkozóan megadott személyes adatokat. A referenciaszemélyek adatainak biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük. Az A&A Trading Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az álláskeresői és pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyeket a személyes adataik kezeléséről:


3.1    Adatkezelő


A referenciaszemélyekként megjelölt személyes adatok adatkezelőjeként az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36-30-580-4882
E-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com
Honlapja: www.jobbazis.com
Képviselője: Antmanné Tóth Szilvia ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
E-mail címe: zsolt.tamasi@belegal.hu
Telefonszáma: + 36 30 474 22143.2    A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja


Az Adatkezelő az A&A Trading Kft. álláskeresői és pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyek nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli az álláskeresők és pályázók felkészültségéről, szakmai tapasztalatairól való meggyőződés érdekében történő kapcsolattartás céljából. Az A&A Trading Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a kapcsolattartói adatokat.


3.3    A személyes adatok címzettjei


A kapcsolattartók személyes adatait az A&A Trading Kft. kizárólag azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, ill. feladatuk teljesítéséhez szükséges a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében. Az A&A Trading Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.


3.4    A személyes adatok kezelésének időtartama


A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama addig tart, ameddig azon álláskereső/pályázó, aki az érintett személyeket referenciaként megjelölte, az Adatkezelő álláskeresői adatbázisában szerepel.


3.5    Adatbiztonság


A személyes adatok kezelésével összefüggésben az A&A Trading Kft. gondoskodik a referenciaként megjelölt személyek személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


3.6    A referencia-személyek érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog


A referenciaként megjelölt személyek kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen. Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve az A&A Trading Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.


4.    Adatkezelési tájékoztató az A&A Trading Kft. hírleveleire feliratkozók részére


Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az A&A Trading Kft. hírleveleire feliratkozók személyes adatait. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük. Az A&A Trading Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a hírlevelére feliratkozókat a személyes adataik kezeléséről, amelyhez az önkéntes hozzájárulásukat kéri:


4.1     Adatkezelő


Az A&A Trading Kft. hírlevelére feliratkozók személyes adatai  adatkezelőjeként az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36-30-580-4882
E-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com
Honlapja: www.jobbazis.com
Képviselője: Antmanné Tóth Szilvia ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
E-mail címe: zsolt.tamasi@belegal.hu
Telefonszáma: + 36 30 474 2214


4.2     A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja


Az A&A Trading Kft. a hírleveleire feliratkozók közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeli a feliratkozók nevét és e-mailcímét. A személyes adatok felhasználásának az a célja, hogy az A&A Trading Kft. a hírleveleit (marketing anyagait) az arra feliratkozók részére eljuttassa, a kapcsolatot velük ilyen módon tartsa.


4.3     A személyes adatok címzettjei


A feliratkozók személyes adatai az adatkezelő adatbázisában kerülnek tárolásra, és azok csak az A&A TRading Kft. azon ügyintéző munkatársai és esetleges alvállalkozói/megbízottjai számára válnak hozzáférhetővé, akik munkavégzése, illetve feladatának teljesítése érdekében a hozzáférés a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében szükséges. Az A&A Trading Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.


4.4     A személyes adatok tárolásának időtartama


Az Adatkezelő a feliratkozók személyes adatait a feliratkozás időtartama alatt őrzi meg. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, és ezzel visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. A hírlevélről történő leiratkozás eredményeként az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a vonatkozó kérést / leiratkozást követő legfeljebb 48 órán belül a vonatkozó adatbázisából.


4.5     Adatbiztonság


Az A&A Trading Kft. számára fontos az Ön adatainak védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.


4.6     A feliratkozók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog


Az A&A Trading Kft. hírlevelére feliratkozók kérelmezhetik a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A 1. ponttal összhangban a hírlevélre feliratkozók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik az adataik törlését. Jogellenes adatkezelés esetén a hírlevélre feliratkozók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.


5.    Adatkezelési tájékoztató az A&A Trading Kft. munkavállalói részére


Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az A&A Trading Kft. munkavállalóinak személyes adatait. A munkavállalói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük. Az A&A Trading Kft., mint az Ön munkáltatója ezennel, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt, mint saját állományba tartozó munkavállalót a személyes adatai kezeléséről:


5.1    Adatkezelő


Az Ön munkaviszonyával kapcsolatosan a személyes adatai adatkezelőjeként az Ön munkáltatója az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36-30-580-4882
E-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com
Honlapja: www.jobbazis.com
Képviselője: Antmanné Tóth Szilvia ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
E-mail címe: zsolt.tamasi@belegal.hu
Telefonszáma: + 36 30 474 2214


5.2    A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja


Az A&A Trading Kft. a munkavállalóinak a személyes adatait a munkaviszony létesítése, teljesítése, fenntartása és megszüntetése érdekében kezeli.
A Munkáltató jogszabályi felhatalmazás alapján, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – elsősorban a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: az „Mt.”) 10.§ (1) és (3) bekezdése, valamint a mindenkor hatályos egyéb adózási, társadalombiztosítási, munkaegészségügyi és munkavédelmi valamint egyéb vonatkozó jogszabályok – többek között, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján – kezeli az Ön személyes adatait.


Ezen adatok elsődlegesen a következők: a munkavállaló neve; születési neve; születési helye; születési ideje; anyja születési neve; lakóhely; tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); adóazonosító jele; társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám); arra vonatkozó információ, hogy a Munkavállaló pályakezdőnek vagy nyugdíjasnak minősül-e; nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); személyi igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; bankszámla száma; életkora; családi állapota; gyermekei száma és születési ideje valamint azok adóazonosító jele; családi adókedvezményt igénybe vesz-e; van-e másik munkaviszonya (másodállás); rehabilitációs kártyával rendelkezik-e; a Munkavállaló iskolai végzettsége; szakképzettsége; állampolgársága; munkaköre; munkabére; munkaegészségügyi alkalmassági igazolás; előző munkahely kilépő papírja; a Munkavállaló jövedelmét terhelő, bíróság által meghatározott levonással kapcsolatos adatok; törvény által meghatározott egyéb adatok, munkakörhöz kapcsolódóan vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján erkölcsi bizonyítvány.


A Munkáltató jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében másolatot készít a Munkavállaló jogszabályban meghatározott személyes adatokat tartalmazó iratairól.
Az A&A Trading Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a munkáltatói ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat az alábbiak szerint: a Munkáltató informatikai és egyéb eszközöket (elsősorban számítógép, e-mail fiók, internet hozzáférés, telefon, személygépkocsi) bocsáthat a Munkavállaló rendelkezésére munkavégzés céljából. A Munkáltató tulajdonát képező eszközök használati feltételeiről és a használat megengedett módjáról bővebb információ a munkaszerződésében, illetve a Munkáltató vonatkozó szabályzataiban található. A Munkáltató ezen informatikai és egyéb eszközei Munkavállaló általi használatának ellenőrzésére az adatvédelmi jogszabályokkal valamint az Mt. 11.§ (1)-(2) bekezdéseivel összhangban jogosult. Amennyiben a Munkáltató élni kíván az ellenőrzés lehetőségével, úgy az ellenőrzés részleteiről és az azzal kapcsolatos adatkezelésről külön szabályzatban tájékoztatja a Munkavállalókat. A Munkáltató kezeli az általa vagyonvédelmi célból működtetett beléptető rendszerek használatához szükséges, Munkavállalók használatába adott belépőkártyák számát. A Munkavállalók önkéntes hozzájárulása alapján kapcsolattartás céljából kezelheti Munkáltató a Munkavállalók következő adatait: magán telefonszám, magán e-mail cím, levelezési cím és a Munkavállaló veszély esetén értesítendő hozzátartozójának elérhetőségi adatai (neve és telefonszáma). Amennyiben Ön ezen adatait nem kívánja az adatkezelőnek megadni, akkor Önt ezzel kapcsolatosan semmilyen joghátrány nem éri, viszont nem fogjuk tudni Önnel, illetve hozzátartozóival szükség esetén felvenni a kapcsolatot.


5.3    A személyes adatok címzettjei


Az A&A Trading Kft. munkavállalóinak jelen tájékoztató tárgyát képező személyes adatait a szervezetén belül kizárólag a humán erőforrási (HR), a bérszámfejtési és a pénzügyi osztály illetékes munkatársai ismerhetik meg, ők is csak a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben. A Munkavállalók személyes adatait az A&A Trading Kft. a munkáltatói feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.


5.4    A személyes adatok tárolásának időtartama


A Munkáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetén az A&A Trading Kft. a rá vonatkozó jogi (pl. bérszámfejtési, munkavédelmi stb.) kötelezettség teljesítésére előírt időtartamig kezeli a Munkavállalók személyes adatait. A Munkáltató, mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig, illetőleg az adott adatkezelésre (pl. kamerahasználat, it-eszközök használatának ellenőrzése) vonatkozó külön tájékoztatóban vagy szabályzatban megjelölt határidőig tart. A kizárólag a munkavállaló önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatok a hozzájárulás érintett általi visszavonásával, ill. a munkaviszony megszűnésének időpontjában törlésre kerülnek.


5.5    Adatbiztonság


A személyes adatok kezelésével összefüggésben az A&A Trading Kft. gondoskodik a munkavállalói személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


5.6    Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog


Ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A fent meghatározott önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Szintén önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, vagy ha az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az A&A Trading Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat az A&A Trading Kft. egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Jogellenes adatkezelés esetén Ön tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein.


Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthat az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos munkaügyi és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Munkáltató jogosult azokat egyoldalúan módosítani.


6.    Adatkezelési tájékoztató az A&A Trading Kft. munkavállalóinak „veszély esetén értesítendő” személyként megjelölt kapcsolattartói részére


Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az A&A Trading Kft. munkavállalói által, a „veszély esetén értesítendő” személyekre (kapcsolattartókra) vonatkozóan megadott személyes adatokat. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük. Az A&A Trading Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a munkavállalói által „veszély esetén értesítendőként” meghatározott személyeket a személyes adataik kezeléséről:

 


6.1    Adatkezelő


A „veszély esetén értesítendő” személyek kapcsolattartói adatai adatkezelőjeként az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36-30-580-4882
E-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com
Honlapja: www.jobbazis.com
Képviselője: Antmanné Tóth Szilvia ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
E-mail címe: zsolt.tamasi@belegal.hu
Telefonszáma: + 36 30 474 2214


6.2    A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja


Az A&A Trading Kft. a munkavállalói által megjelölt, „veszély esetén értesítendő” személyek (kapcsolattartók) nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetben történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele céljából. Az A&A Trading Kft. a saját és munkavállalói (ill. pályázói) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból valamint a szerződési kötelezettségeinek teljesítése érdekében tartja nyilván a fenti bekezdésben meghatározott kapcsolattartói adatokat.

 


6.3    A személyes adatok címzettjei


A hivatkozott kapcsolattartók személyes adatait az A&A Trading Kft. kizárólag azon munkavállalói – kivételes esetekben alvállalkozói/megbízottai – ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, ill. feladatuk teljesítéséhez szükséges. Az A&A Trading Kft. a hivatkozott kapcsolattartók személyes adataival kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.


6.4    A személyes adatok tárolásának időtartama


A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama a vonatkozó munkavállaló munkaviszonyának, ill. egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséig tart.


6.5    Adatbiztonság


A személyes adatok kezelésével összefüggésben az A&A Trading Kft. gondoskodik a vonatkozó kapcsolattartók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 


6.6    A „veszély esetén értesítendő” kapcsolattartók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog


A kapcsolattartók kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen. Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve az A&A Trading Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.


7.    Adatkezelési tájékoztató az A&A Trading Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói részére


Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az A&A Trading Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói vonatkozásában megadott személyes adatokat. A kapcsolattartói személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük Az A&A Trading Kft., ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit és beszállítóit, illetve azok kapcsolattartóit a személyes adataik kezeléséről:


7.1    Adatkezelő


A „veszély esetén értesítendő” személyek kapcsolattartói adatai adatkezelőjeként az A&A Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4., cégjegyzékszáma: 19-09-510796, adószáma: 13879424-2-19) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36-30-580-4882
E-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com
Honlapja: www.jobbazis.com
Képviselője: Antmanné Tóth Szilvia ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
E-mail címe: zsolt.tamasi@belegal.hu
Telefonszáma: + 36 30 474 2214


7.2    A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja


Az A&A Trading Kft. az ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói nevét és e-mail címét kezeli kapcsolattartás céljából. Az A&A Trading Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból valamint a szerződési kötelezettségeinek teljesítése érdekében tartja nyilván a kapcsolattartói adatokat.


7.3    A személyes adatok címzettjei


A kapcsolattartók személyes adatait az A&A Trading Kft. kizárólag azon munkavállalói – kivételes esetekben alvállalkozói/megbízottjai – ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, illetve feladatának teljesítéséhez szükséges a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében. Az A&A Trading Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.


7.4    A személyes adatok tárolásának időtartama


A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama az ügyféllel, illetve beszállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart.


7.5    Adatbiztonság


A személyes adatok kezelésével összefüggésben az A&A Trading Kft. gondoskodik a kapcsolattartók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.7.6    A kapcsolattartók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog


A kapcsolattartók kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen. Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve az A&A Trading Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.


8.    Melléklet


1.    számú melléklet: adatkezelés címzettjei
Adatkezelő neve: A&A Trading Kft.
Adatkezelő székhelye: H-8246 Tótvázsony, Rózsa utca 4.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-510796
Adatkezelő központi e-mail címe: szilvia.toth@jobbazis.com  
Adatkezelő központi telefonszáma: +36-30-580-4882

Adatkezelői minőség:
1, Munkaerő-közvetítői szolgáltat&